top of page

© 2016 av Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

PERSONSKADEERSTATNING

Din startside for dekning av økonomisk tap. Her finner du informasjon vedrørende din rettstilling, hvilke krav som kan gjøres gjeldende og hvordan.

 

 

UTVALGTE EMNER

KONTAKT OSS

 

Steg 1 i en erstatningssak er å identifisere om noen har handlet slik at du kan ha krav på erstatning (et erstatningsbetingende forhold). Først må det avgjøres om forholdet faller inn under tingskade eller personskade.

 

Dersom det er personskade bør det undersøkes om forholdet omfattes av de lovfestede underkategoriene pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og voldsoffererstatning.

 

Trykk på linkene for å lese deg opp på de lovfestede grunnlagene for erstatning.

 

Kreves det erstatning utover de særlige forholdene som nevnes her, vises det til de fire alminnelige vilkårene for erstatning - se under steg 2.

practice_areas

Forhold

Steg 2 er en nærmere undersøkelse av om de

fire grunnleggende vilkårene for erstatning er oppfylt.

Vilkårene er som følger:


 

1. Skadelidte (den som søker erstatning) må være påført et økonomisk tap.

Det er i hovedsak økonomisk tap som kan kreves dekket, men i noen tilfeller kan skadelidte også ha krav på å få dekket ikke-økonomisk tap.

 

Utgangspunktet er at den økonomiske kompensasjonen skal stille skadelidte i samme økonomiske situasjon som før skaden oppsto, jf. skadeerstatningsloven § 4-1. Skadelidte har bevisbyrden for størrelsen på det økonomiske tapet vedkommende har lidt.

 

2. Det må foreligge årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skaden/tapet.

Kravet om årsakssammenheng innebærer at den skadevoldende hendelsen må være en betingelse for skaden. Hendelsen kan ha forårsaket skaden alene eller i samvirke med andre årsaker. Et noe søkt eksempel er at brann kan være årsak til at boliger påføres verditap. 

 

3. Skaden/tapet må være en påregnelig følge av den skadevoldende handling.

Påregnelighet innebærer at skadevolder må ha kunnet forutse at hans handling kunne lede til skaden/tapet.

 

4. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.

Hovedregelen i norsk rett er at det må foreligge skyld hos skadevolder, men i enkelte tilfeller er ansvaret objektivt, noe som altså innebærer at det ikke er krav om at skadevolder har utvist skyld. Ansvarsgrunnlaget kan være lovfestet eller ulovfestet. For mer om ansvarsgrunnlagene, se under.

 

Det finnes en rekke grunnlag som kan medføre at skadevolder må svare for tapet som er oppstått. Disse er enten lovfestet eller utviklet gjennom langvarig rettspraksis og juridisk teori. 

 

Trykk på linkene for å lese deg opp på de vanligste ansvarsgrunnlagene for erstatning.

VÅRE ADVOKATER

Dersom du blir utsatt for en skade, kan det oppstå vanskelige spørsmål i forbindelse med erstatningskrav. Det kan da være hensiktsmessig å kontakte en advokat. Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har lang erfaring med erstatningssaker og dyktige advokater som kan bistå deg.

TRYGVE TVETER
PARTNER

Tlf: 22 42 72 06

tveter@klovfjell.no

ERLEND LIAKLEV ANDERSEN
ADVOKAT/DAGLIG LEDER

Tlf: 992 80 908 

advokat@klovfjell.no

PREBEN KLØVFJELL
PARTNER

Tlf: 900 85 188

pk@klovfjell.no

TRINE LISE CARLTON
ADVOKAT

Tlf: 954 00 640

tlc@klovfjell.no

our_vision
VÅRE ADVOKATER
contact

KONTAKT

ADVOKATFIRMAET TVETER OG KLØVFJELL

VÅR ADRESSE

Postboks 9016 Grønland 

N-0133 Oslo

Email: advokat@klovfjell.no
Tlf: 22 17 74 00 

 

Klikk her for vår besøksadresse

Henvendelser kan skrives inn i vårt kontaktskjema

Supert! Melding mottatt.

bottom of page