top of page

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret er lovfestet i skadeerstatningsloven kapittel 2, og går ut på at arbeidsgiver er ansvarlig for sine ansattes uaktsomhet under arbeidet. Ansvaret er objektiv, og altså uavhengig av om arbeidsgiver kan bebreides for at det har oppstått en skade.

 

Det fremgår av skadeerstatningsloven § 2-1 at fire vilkår må være oppfylt for at erstatningsansvar for arbeidsgiver skal inntre:

  1. Det må foreligge et formelt ansettelsesforhold.

  2. Arbeidstakeren må ha utvist forsettlig eller uaktsom opptreden.

  3. Skaden må være utført i arbeidstjenesten.

  4. Skaden må ha en naturlig sammenheng med arbeidstakerens alminnelige oppgaver.

bottom of page