top of page

Barns erstatningsansvar

Etter skadeerstatningsloven § 1-1, kan barn pålegges erstatningsansvar dersom de forsettlig eller uaktsomt volder skade.

 

I enkelte tilfeller kan foreldre være pliktige til å erstatte skade voldt av deres barn. Foreldres subjektive erstatningsansvar fremgår av skadeerstatningsloven § 1-2 første ledd. Ved alvorlig mangel på tilsyn eller kontroll, kan foreldrene pålegges å dekke hele tapet som har oppstått som følge av skaden.

 

Foreldre kan også være ansvarlige for barnets adferd på objektivt grunnlag, jf. skadeerstatningsloven § 1-2 annet ledd. Erstatningen er ved objektivt ansvar begrenset oppad med 5 000 kroner per skadevoldende handling.

bottom of page