top of page

Erstatningskrav ved personskader

Det fremgår av skadeerstatningsloven § 3-1 at erstatningen for skade på person skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og fremtidige utgifter som følge av skaden, herunder tap i inntekt og fremtidig erverv.

 

Dersom skadelidte er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art, så kan vedkommende også har rett til menerstatning, jf. skadeerstatningsloven § 2-3.

I de tilfeller der skadelidte dør, kan de etterlatte kreve erstatning for tap av forsørger, jf. skadeerstatningsloven § 3-4.

 

For enkelte personskader gjøres det unntak fra regelen om at kun økonomisk tap kan kreves erstattet. Det gjelder der skaden er voldt forsettlig eller grov uaktsomt, samt ved visse personkrenkelser, jf. skadeerstatningsloven § 3-5. Uavhengig av om skadelidte er tilkjent menerstatning, kan skadevolder pålegges å betale skadelidte.

 

I forbindelse med personskader kan det i tillegg til erstatningsutbetalingen, være aktuelt med økonomisk bistand fra NAV. Dersom skadelidte må sykmeldes som følge av hendelsen, har vedkommende som regel krav på sykepenger i ett år, som skal dekke 100 % av lønnen. Skadelidte kan også ha rett til arbeidsavklaringspenger i forbindelse med oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid. Ettersom arbeidsavklaringspengene kun dekker om lag to tredjedeler av årsinntekten, oppstår et lønnstap, som skal dekkes av erstatningen. Finner NAV at skadelidte ikke kan komme tilbake til arbeidslivet, kan vedkommende søke uførepensjon, forutsatt at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 %. I tillegg kan skadelidte etter folketrygdloven ha krav på ulike typer stønader.

 

Foruten dette, kan også private forsikringer komme inn i bildet. Dersom skadelidte selv har tegnet en forsikring, vil erstatning vanligvis ble utbetalt uavkortet. Ved forsikringer tegnet av arbeidsgiver, samordnes som regel erstatningen med øvrige erstatningsutbetalinger.  

 

Skadelidte skal også ved personskader stilles i samme økonomiske situasjon som vedkommende ville vært i dersom skaden ikke hadde oppstått. Erstatningsutbetalingen skal imidlertid i utgangspunktet ikke stille vedkommende bedre enn utgangspunktet. Det gjøres derfor fradrag i erstatningssummen for lønn under sykdom og liknende, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold og for forsikringsytelser. 

bottom of page