top of page

Erstatningskravet ved tingskader

Ved skade på ting og ved annen formuesskade, har skadelidte krav på erstatning for sitt økonomiske tap, jf. skadeerstatningsloven § 4-1. Dersom skaden dekkes gjennom en forsikringsordning, kan skadelidte kun i enkelte tilfeller rette sitt krav direkte mot skadevolder. Dette gjelder der skadevolder har utvist forsett eller grov uaktsomhet og der skaden er voldt i skadevolders yrke, ervervsvirksomhet eller liknende.

 

Erstatningen skal stille skadelidte i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde inntruffet.

bottom of page