top of page

Pasientskadeerstatning

I forbindelse med skader som følge av undersøkelse, diagnostisering, behandling eller oppfølging fra helsepersonell,

kan skadelidte kreve sitt tap erstattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dette gjelder både varige og forbigående skader, men skaden må skyldes svikt i forbindelse behandlingen. Svikten trenger ikke skyldes menneskelige feil; det kan også dreie seg om teknisk svikt ved apparater eller annet utstyr benyttet under behandlingen, smitte eller infeksjoner som ikke er en følge av pasientens helsetilstand, og skader som følge av vaksinasjon, jf. pasientskadeloven § 2.

 

Helsepersonell kan for øvrig også bli erstatningsansvarlig på grunnlag av alminnelige erstatningsrettslige regler.

 

Det fremgår av pasientskadeloven at dersom skaden er særlig stor eller spesielt uventet og pasienten ikke med rimelighet kunne forutse at den skulle inntreffe, så kan det utbetales erstatning selv om pasientskadeerstatning i utgangspunktet ikke kan innvilges på alminnelig grunnlag, jf. pasientskadeloven § 2.

 

For det tilfellet at årsaken til en pasientskade ikke kan fastslås med sikkerhet, men den mest sannsynlig skyldes ytre påvirkning under behandling, kan det etter pasientskadeloven § 3 likevel bli aktuelt med et erstatningskrav.

 

Erstatningskrav etter pasientskadeloven må fremmes innen foreldelsesfristen på tre år, jf. pasientskadeloven § 5 og foreldelsesloven § 2.

 

Utgifter til advokatbistand kan kreves dekket dersom det er fattet vedtak om det, eller utgiftene må regnes som tap som følge av skaden, jf. pasientskadeloven § 11.

bottom of page