top of page

Skyldansvar/culpaansvar

Hovedregelen er altså at retten til erstatning avhenger av utvist skyld hos skadevolder. Skyldkravet omfatter både forsett og uaktsomhet. Førstnevnte innebærer at skadevolder bevisst har handlet for å volde en skade eller et tap. Hvorvidt skadevolder har handlet uaktsomt, beror på en vurdering der en rekke momenter kan ha betydning, herunder om skadevolder har handlet annerledes enn det som i alminnelighet kan forventes av en person i samme situasjon, om vedkommende har brutt normer eller regler, hvor stor skadeevne eller risiko som var knyttet til handlingen, hvilke handlingsalternativer vedkommende hadde, om skadevolder kunne ha foretatt forebyggende tiltak mv.

bottom of page