top of page

Trafikkskadeerstatning

Bilansvarsloven gir nærmere regler for trafikkskader. Loven gjelder skade motorvogn påfører person eller eiendom. Dersom motorvognen er benyttet som annet enn kjøretøy, den er parkert forsvarlig eller kjøres i motorsportsløp på lukket bane, så kommer bilansvarsloven ikke til anvendelse, jf. bilansvarsloven § 2. For det tilfellet at bilen ikke er registrert, kommer loven kun til anvendelse der skaden er voldt på alminnelig vei eller annet sted der allmennheten ferdes.

 

Enkelte forhold kan det ikke kreves erstatning for, herunder for selve bilen og tilbehør til denne, jf. bilansvarsloven § 5. Der skadelidte har medvirket til skaden, blir erstatningssummen redusert, jf. bilansvarsloven § 7.

 

Bileiere som skal kjøre på norske veier plikter å ha ansvarsforsikring, jf. bilansvarsloven § 15. Ved skader påført i trafikken, har skadelidte krav på erstatning for utgifter i forbindelse med skaden fra det ansvarlige forsikringsselskapet, jf. bilansvarsloven § 4. Ansvaret er objektivt; det er altså ikke krav om at bilføreren har utvist skyld.

 

Etter innsendelse av skademelding mv. til forsikringsselskapet opprettes det en sak. Ved bruk av skadenummeret hos forsikringsselskapet kan advokaten innhente ytterligere opplysninger om saken, i tillegg til de skadelidte kan bidra med.

bottom of page