top of page

Voldsoffererstatning

Dersom en person utsettes for en straffbar handling som krenker vedkommendes liv, helse eller frihet, kan det bli aktuelt å kreve voldsoffererstatning fra staten, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Også etterlatte kan kreve voldsoffererstatning.

 

Søknad om voldsoffererstatning fra staten fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning i et eget søknadsskjema, jf. voldsoffererstatningsloven § 3.

 

For å kunne kreve voldsoffererstatning må enkelte vilkår være oppfylt. Søknaden om erstatning må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolder er foreldet, jf. foreldelsesloven. Den straffbare handlingen som har ført til skaden må være anmeldt til politiet og skadelidte må ha fremsatt krav om at erstatningskravet skal tas med i en eventuell straffesak mot skadevolder. I tillegg må det foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at skadelidte har vært utsatt for en slik handling som nevnt i lovens § 1, jf. ovenfor.

bottom of page