top of page

Yrkesskadeerstatning

Etter yrkesskadeforsikringsloven §§ 10 og 11 kan samtlige skader eller sykdommer arbeidstakere pådrar seg eller blir påført på arbeidsstedet i arbeidstiden kan kreves dekket av yrkesskadeforsikringen. Det kreves imidlertid at skaden er direkte knyttet til utførelsen av arbeidet.

 

Erstatning ved yrkesskade kan kreves fra forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring etter yrkesskadeforsikringsloven § 3. Arbeidsgiver er pliktig til å tegne slik forsikring. For det tilfellet at arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, skal kravet dekkes av forsikringsgiverne i fellesskap, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 7. Ansvarsgrunnlaget er objektivt, og altså uavhengig av utvist skyld.

 

Foruten erstatning fra forsikringsselskapet har skadelidte krav på erstatning etter folketrygdloven. Sammenlagt skal totalt økonomisk tap som følge av yrkesskaden dekkes av disse ordningene.

 

Foreldelsesfristen for yrkesskader er tre år, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15

bottom of page